รายชื่อสมาชิก พิมพ์

        สมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณมาซาฟูมิ อิกูชิ
คุณทำนุ วะสีนนท์

สมาชิกสามัญ

ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
คุณศจี ปิยะพงศ์
คุณชุดาธิป ฤทธิ์ฤๅชัย
คุณชยธวัช อติแพทย์
คุณชุติมา รัตนอมรพิน
คุณปนัดดา แสงด้วง
คุณฮิโรโกะ ชิซึมิ
คุณปัณณพัฒน์ เหลืองธาตุทอง
ดร.มนตรี อัตถทิพยพหลคุณ
คุณเอกดรุณ ศรีสนิท
คุณนพวรรณ สงวนสัตย์
คุณศิริพร ปีเตอร์
ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
คุณนิรันดร์ ซันโต๊ส
คุณไพโรจน์ เกษแม่นกิจ
คุณสกุณณี บวรสมบัติ
คุณเนื่อง พิพัฒน์ชูเกียรติ
คุณนพดล เต็มสินสุข
คุณปราโมทย์ ธรรมรัตน์
คุณอรจันทร์ ธรรมมิญช์
คุณนิวัฒน์ กิระนันทวัฒน์
คุณวิโรจน์ วาสนาพิตรานนท์
คุณธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม
คุณเนตยา วาร์งเค
คุณบุญมา เตชะวณิช
คุณจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์
คุณปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์
คุณณรงค์ อัครวุฒิญาณ
คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์
รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรมษาจรูญโรจน์
คุณเจษฎา ธรรมวณิช
คุณสุภัทร จันทรวิวัฒน์
คุณดวงเดือน สหเวชชภัณฑ์
คุณงามนิจ วิจัยธรรม
คุณพิเศษ จียาศักดิ์
คุณอรกนก พรรณรักษา
คุณปราณี เสือรักษ์
เพียรเพ็ญ บัญกตัญญู
คุณรุ่งโรจน์ ดิษบรรจง
คุณฮิโตชิ อามาโน๊ะ

สมาชิกวิสามัญ

คุณสุภาวดี วิทูรปกรณ์
คุณกิจก้อง โชติมงคล
คุณสมหมาย เกียรติธีรพร
คุณศิเรศ เจือวิจิตรจันทร์
คุณมู กวาง ฟู
คุณบุทิพ สันติภาพ
คุณไพศาล มานิตย์โชติพิสิฏ
คุณจินต์จุฑา อิสริยภัทร์
คุณสุตา หิรัณยัษฐิติ
คุณนิรมล กุลเกียรติชัย
คุณกัณตนา จงพานิชย์เจริญ
คุณพรพิมล ศิริอภัยพันธ์
คุณวัชรี จิ้วผกานนท์
คุณอรไพลิน ลิ้มพานิชย์
คุณอมรรัตน์ เกียรติอุ้มสม
คุณพสิษฐ์ ชัยชนะศิริวิทยา
คุณยงเกีรติ บุศราวงศ์
คุณสานุชา ตัณฑ์วิไลคุณณัฐนิดา
คุณณัฐนิดา อิงคะกุล
คุณลัดดา กุลดิลกชัย
คุณกฤษฎา แสงเพชรส่อง
ดร.วัระชัย สุวัณณาคาร
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
คุณอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ
คุณสมหมาย เกียรติธีระพร
คุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

สมาชิก IPAA Newsletter

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรจิจบันเทิงไทย
คุณมารศรี ศิวริยะพงศ์