วัน อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552  

                                                                                                         วันที่ 16 เมษายน 2552            

เรื่อง   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

เรียน   สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

                   2.  ใบมอบฉันทะ

                   3.  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551

                   4.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551

             ด้วยคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยเห็นควรให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เพื่อรายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการของสมาคมฯ รวมทั้งรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ท่านสมาชิกเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอสารแนบ โดยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องฟังค์ชั่นรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไทปัน เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท      กรุงเทพฯ 10110.   

             สมาคมฯ หวังว่าท่านจะโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นและแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมในใบตอบรับและนำส่งกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน ศกนี้.

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

                                                                                                       ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                               (นางสาวรัสรินทร์ ศิริชวโรจน์กุล)

                                                                                                             เลขานุการ

                                                                                     สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

โทร. 08-6666-5316

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่

- จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552...

- ใบมอบฉันทะ...

- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551...

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551...

 

 

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org