วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข้อมูลกิจกรรม โครงการ ยุวฑูตทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการ ยุวฑูตทรัพย์สินทางปัญญา พิมพ์
Kid_Info - ข้อมูลกิจกรรม

      การดำเนินงาน IP Young Ambassador Project     การดำเนินงาน IP Young Ambassador Project     การดำเนินงาน IP Young Ambassador Project     การดำเนินงาน IP Young Ambassador Project

                           การดำเนินงาน IP Young Ambassador Project
      กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ก่อนเข้าค่ายยุวฑูตทรัพย์สินทางปัญญา
      ระหว่าง 1-10 ตุลาคม 2551 ณ. สถาบันการศึกษาของเยาวชนแต่ละแห่ง
   
1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ก่อนเข้าค่ายยุวฑูตทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่าง 1-10 ตุลาคม 2551 ณ. สถาบันการศึกษาของเยาวชนแต่ละแห่ง
วิธีการดำเนินการ
รับสมาชิกเยาวชนระดับมัธยมต้น (อายุ 12-15 ปี) จากโรงเรียนภายใต้กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โรงเรียนละ 4 คน และอาจารย์ 1 ท่านของแต่ละโรงเรียน จากโรงเรียนจำนวน 10 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งสิ้น เป็นนักเรียน 40 คน อาจารย์ 10 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่าย
ยุวทูตทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
สมาคมฯ จะจัดวิทยากรจำนวน 1 ท่านไปพบปะที่โรงเรียนที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ เพื่อแนะนำให้นักเรียนทราบถึงความสำคัญในการมีการพัฒนา และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและแสวงหาแนวร่วมทรัพย์สินทางปัญญาเยาวชนภายในโรงเรียน
2. กิจกรรมค่ายยุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่าง 15-17 ตุลาคม 2551 ศรีปทุม ลองสเตย์รีสอร์ท ปทุมธานี
วิธีการดำเนินการ
เตรียมความพร้อมของเยาวชนและอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการโดยการปฐมนิเทศที่สมาคมฯ ก่อน เดินทางไปเข้าค่าย ต่างจังหวัด ทั้งนี้ สมาคมฯ จัดให้มีพี่เลี้ยงผู้มีประสบการการทำกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 10 คนเพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมค่ายรวมตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความรู้
ด้านการเป็นผู้นำเยาวชน การบริหารจัดการ การจัดระเบียบความคิดด้านต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อแนะนำแนวทางที่เยาวชนจะได้นำไปจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาในสถาบันการศึกษาและนำโครงงานและ/หรือผลงานดังกล่าวส่งเข้าประกวด เพื่อรับรางวัลและทุนการศึกษาต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการค่ายยุวฑูตทรัพย์สินทางปัญญา ต่อไปนี้ :
IP Young Ambassador Camp
15-17 ตุลาคม 2551 
วันพุธที่ 15 
7.00 น. พี่เลี้ยงพบกันที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.00 น. ลงทะเบียนให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อแจกป้ายชื่อ
9.00 น. ออกเดินทางโดยรถบัส และรับประทานอาหารเช้า
11.00 น. ถึงที่พัก พี่เลี้ยงพาน้องเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ
11.30 น. กิจกรรม ละลายพฤติกรรม
12.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 น. ประสบการณ์และการเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Experience and Study)
          โดย.ผู้แทนจากไมโครซอฟท์ประเทศไทย
15.00 น. แนวคิดเชิงศิลปะ (Art Thinking)
17.00 น. อาบน้ำ
18.00 น. อาหารเย็น
19.00-20.00 น. กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 16
7.00 น. พี่เลี้ยงนำน้องออกกำลังกาย
8.00 น. อาหารเช้า
9.00-11.30 น. แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Science Thinking)
12.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 น. แนวคิดทางธรรม และหน้าที่ต่อสังคม (Moral and Social Responsibility Thinking)
15.00 น. แนวคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
17.00 น. อาบน้ำ
18.00 น. อาหารเย็น
19.00-20.00 น. รอบกองไฟ และพิธีบายศรี (พี่เลี้ยงคอยแนะนำกิจกรรมให้น้องๆ)
วันศุกร์ที่ 17
7.00 น. พี่เลี้ยงนำน้องออกกำลังกาย
8.00 น. อาหารเช้า
9.00-11.30 น. แนวคิดการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Management Thinking)
         โดย อ. ชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมฯ
12.00 น อาหารกลางวัน
16.00 น. เก็บสัมภาระ เข้าแถว เตรียมขึ้นรถ เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
17.00-20.00 น. ส่งมอบเด็ก ณ ไมโครซอฟท์ประเทศไทย
3. กิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา
ระหว่าง 3 พฤศจิกายน 2551-6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ.สถาบันการศึกษาของเยาวชนแต่ละแห่ง
วิธีการดำเนินการ
สมาคมฯ จะจัดเงินทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายยุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 5,000 บาท ต่อโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนแสวงหาแนวร่วมภายในโรงเรียนเพื่อจัดทำโครงงาน และ/หรือ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ทางปัญญา เพื่อส่งประกวด ภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้ร่วมสังเกตการณ์ในค่ายยุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้สมาคมฯ จะจัดวิทยากรเพื่อเข้าเยี่ยมชม ติดตาม และให้คำปรึกษา ระหว่างการดำเนินการดังกล่าวด้วย
4. กิจกรรมตัดสิน/มอบรางวัล
ระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ 2552 - 5 พฤษภาคม 2552 ณ. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วิธีการดำเนินการ
สมาคมฯ เรียนเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมทั้งสิ้น 5 ท่านเพื่อประชุมหารือกรอบเงื่อนไขในการตัดสินโครงงาน และ/หรือผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากเยาวชนผู้เข้าร่วมค่าย ยุวฑูตทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมกันประชุมพิจารณาตัดสิน โดยการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับที่สอง รวม 3 รางวัล เพื่อมอบถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับรางวัลแล้วแต่กรณี
โดยมีแผนงานการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลดังกล่าว ในวันสถาปนา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(5 พฤษภาคม 2552) ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
                                                  
 

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวาน122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2
mod_vvisit_counterเดือนนี้1868
mod_vvisit_counterทั้งหมด396107
Visitors Counter 1.5

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org