วัน จันทร์ ที่ 01 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

logo

หน้าแรก เครือข่ายพันธมิตร เกี่ยวกับสมาชิก
เกี่ยวกับสมาชิก PDF พิมพ์


ประเภทของสมาชิก 4 แบบ

1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่เคยศึกษา ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ฝึกงานหรือทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งจากต่างประเทศและภายในราชอาณาจักรไทย

2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลนอกจากสมาชิกสามัญที่ได้ยื่นความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการลงมติอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญ

3. สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่มีฐานะ เป็นนิติบุคคล

4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการะแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนั้นตอบรับเชิญ

5. ยุวสมาชิก ได้แก่บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งให้ความสนใจกับการส่งเสริมและพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ค่าลงทะเบียน และ ค่าบำรุงสมาคม

1. สมาชิกสามัญ
ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 50 บาท ค่าบำรุงเป็นรายปี ปี ละ 500 บาท หรือค่าบำรุงตลอดชีพ 3,000 บาท

2. สมาชิกวิสามัญ
ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท ค่าบำรุงรายปี ปีละ 500 บาท

3. สมาชิกนิติบุคคล

ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 200 บาท ค่าบำรุงรายปี ปีละ 3,000 บาท

4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

5. ยุวสมาชิก ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 50 บาท ไม่มีค่าบำรุงรายเดือนและปี

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org