วัน จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

logo

คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาฯ ปี 2551-2553 PDF พิมพ์


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณมาซาฟุมิ อิกุชิ


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ศ. ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ

ที่ปรึกษา
คุณอุดมศรี กาญจนลาภ


ที่ปรึกษา
คุณทำนุ วะสีนนท์


ที่ปรึกษา
คุณสันติ รัตนสุวรรณ


นายกสมาคม
คุณชยธวัช อติแพทย์


อุปนายกสมาคม ฝ่ายวิชาการ
คุณปราโมทย์ ธรรมรัตน์


อุปนายกสมาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
ดร. สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฐ์


เหรัญญิก
คุณชุติมา รัตนอมรพิน


ปฏิคมและนายทะเบียน
คุณปัณณพัฒน์ เหลืองธาตุทอง


เลขาธิการสมาคม
คุณฮิโ่รโกะ ชิมิซึ


ผู้ช่วยเลขาธิการ
คุณยิ่งลักษณ์ ไกรฤกษ์


กรรมการ (ด้านการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาภาคลิขสิทธิ์)
คุณปนัดดา แสงด้วง


กรรมการ (ด้านการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาภาคอุตสาหกรรม)
คุณดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน


กรรมการ (ด้านการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาภาคอุตสาหกรรม)
คุณนพดล เต็มสินสุข


กรรมการ (ด้านการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาภาคลิขสิทธิ์)
คุณพูนเดช ไกรฤทธิ์


กรรมการ (ด้านการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาภาคอุตสาหกรรม)
คุณธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม


ประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้
คุณบุญทิพ สันติภาพ

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org