วัน จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

logo

ภาระกิจหลักของฝ่ายงาน PDF พิมพ์


1. ฝ่ายวิชาการ

- ประสานงานและดำเนินงานด้านวิชาการ
- สืบค้นข้อมูลและข่าวสารด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- ให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2. ฝ่ายวางแผน

- วางแผนและนำเสนอโครงการต่างๆ
- ประมวลข้อมูลข่าวสารและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการต่างๆ
- ปรับแผนงานให้เข้ากับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาล

3. ฝ่ายปฏิบัติการ

- ประสานและปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงาน
- จัดสรรหน้าที่ดำเนินการในโครงการต่างๆ
- ประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ

4. ฝ่ายโครงการพิเศษ

- ประสานและดำเนินโครงการพิเศษ
- ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ

5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- จัดทำแผนประชาัสัมพันธ์สมาคมฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
- ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของสมาคมฯ

6. ฝ่ายเลขานุการ

- ดำเนินการประสานงานในด้านต่างๆ


 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org