วัน อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

logo

หน้าแรก เกี่ยวกับ IPPAT กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักของสมาคม PDF พิมพ์


กิจกรรมการจัดอบรมและสัมมนา์

ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหัวข้อหลักได้ดังนี้

 • การอบรมสัมมนาทรัพย์สินทางปัญญาโดยความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ เช่น JII และ AOTS

 • การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร โดยความร่วมมือกับสมาคมนักประดิษฐ์แห่งประเทศไทย,สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย และกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาครัฐ ในการสร้างผู้มีความรู้ด้าน สิทธิบัตรที่สามารถดำเนินการขอจดทะเบียน และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทย ให้มีระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสมาคมฯ ได้กำหนดจัดการอบรมขึ้น ปีละ 2 ครั้ง

 • การอบรมความรู้เบื้องต้นทางสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับ SMEs ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหรรม, กรมทรพัย์สินทางปัญญา, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, สมาคมการประดิษฐ์ไทย และ JETRO

 • การอบรมการบริหารจัดการสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาตามนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ

  กิจกรรม ค่ายเยาวรังสรรค์ "ร้อยดวงใจ ร้อยมาลัยความคิด"

  ทางสมาคมฯ ได้มีโครงการค่ายสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้นมาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ วางรากฐานความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมความกล้าแสดงออกของเยาวชน

  เว็บไซด์สมาคม

  www.ippat.org ซึ่งประกอบด้วยข่าวสารและกิจกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงบทความเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสมาชิกและบุคคลที่สนใจทั่วไป

 •  

  สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org