วัน อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

logo

หน้าแรก เกี่ยวกับ IPPAT วัตถุประสงค์และพันธกิจ
วัตถุประสงค์และพันธกิจ PDF พิมพ์


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจทางด้านรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์)สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยี และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการจัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ และด้านทรัพย์สินทางปัญญา

3. เพื่อจัดทำ, รวบรวม, แปล, ตีพิมพ์วารสารและเอกสารเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารทางด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเผยแพร่ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

4. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี

5. เพื่อร่วมมือกับองค์กรทั้งให้ประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่มีวัตถุประสงค์ใน ทางเดียวกันโดยไม่เกี่ยวข้องทางด้านการเมือง

พันธกิจ

1. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา
2. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
3. จัดพิมพ์ความรู้และข้อมูล ข่าวสารด้านทรัพย์สินทางปัญญา
4. จัดสร้างเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org