วัน อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

logo

หน้าแรก เกี่ยวกับ IPPAT ความเป็นมาของสมาคม
ความเป็นมาของสมาคม PDF พิมพ์


สาสน์ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

เนื่องด้วยประเทศไทยมีการสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเวลายาวนาน ประกอบกับรัฐบาลก็มีส่วนในการให้ความสำคัญทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมาก ตัวอย่าง เช่นการจัดให้มีกิจกรรมที่สนับสนุน ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ , การคุ้มครองสิทธิของผู้ประดิษฐ์ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอีกทางหนึ่งด้วย

 

ในฐานะที่สมาชิกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ได้รับการอบรมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่และสร้างจิตสำนึกการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการชาวไทย กอปรกับมีความประสงค์จะสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล

 

ด้วยเหตุนี้จึงได้ก่อตั้ง สมาคมศิษย์เก่าทรัพย์สินทางปัญญา ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2544เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาการจัดการและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

 

ความเป็นมาของสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสมาคมที่จัดตั้งโดยการรวมตัวของบุคคลที่ได้ผ่าน การอบรมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา จากองค์กรต่างๆ ในญี่ปุ่น อาทิเช่น Japan Patent Office (JPO), Japan Institute of Invention and Innovation (JIII), Japan International Cooperation Agency (JICA) และ อื่นๆ สมาคมฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 ด้วยเงินทุนของ ศ ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ, คุณ มาซาฟูมิ อิกูชิ ประธานบริษัท เอส แอนด์ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานสาขากรุงเทพฯ และ Japan Intellectual Property Association (JIPA)

 

คณะกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าทรัพย์สินทางปัญญา มีรายนามดังต่อไปนี้

1.ศ.ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
2.นางศจี ปิยะพงศ์
3.นางชุดาธิป ฤทธิ์ฤาชัย
4.นางสาวพิศวาท สุคนธพันธุ์
5.นายกิตติพจน์ วงศ์สืบสันตติ
6.นายจักริน อัมโภชน์
7.นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์
8.นางอรสิรี หนูพรหม
9.นางสาวสรียา กาฬสินธุ์
10.นายจักร อุตตโม
11.นายบุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org