วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

ทุน JPO

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชี่ยวชาญสาขาทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆของญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO)  เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้ารับทุน สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้

1.    รายละเอียดการสมัคร (General Information)  

2.    คำแนะนำการกรอกใบสมัครและคู่มือการกรอกใบสมัคร (Guideline)   

3.    ใบสมัครทุน (Application Form)  

4.    แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล About the Handling of Personal Information Concerning  Trainees   

5.    Check List เอกสารประกอบการสมัคร    

 

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครทุกท่านกรุณาศึกษารายละเอียด เอกสารลำดับที่ 1 รายละเอียดการสมัคร (General Information)  และเอกสารลำดับที่ 2 คำแนะนำการกรอกใบสมัครและคู่มือการกรอกใบสมัคร (Guideline) ก่อนยื่นใบสมัคร

2. ระยะเวลาหมดเขตสมัคร ยึดถือตามข้างต้นและรายละเอียดฉบับภาษาไทยเท่านั้น (เอกสารลำดับที่ 2 ใน  Guideline)  

3. กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาจัดลำดับผู้สมัคร (Priority List) เพื่อให้คณะกรรมการของญี่ปุ่นซึ่งได้แก่ HIDA และ JPO พิจารณา

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (ชั้น 5)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทร. 0-2547-4652  โทรสาร 0-2547-4651

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org