วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
การใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

                               ด้วยสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “ส่งเสริมการคุ้ม ครองทรัพ์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย”เพื่อให้ผู้ประกอบการซอฟต์ แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ นิสิต/นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์การนาไปใช้ ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งได้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก และสร้างความตระหนักในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 ครั้ง / อ.เมือง จ.เชียงใหม่ / อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยครั้งที่ 1 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคมศกนี้ ณ ห้องประชุมเจนิวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ผู้เข้าร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (รับจานวนจากัด) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์02 – 949 – 5404 ต่อ 11, 12

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสัมมนา.....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานโครงการฯ

คุณดารุณี 086 – 980 – 9999

คุณสรัญญา 083 – 292 – 8250

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org