วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ส่งออกฯ อัดฉีดนักธุรกิจการค้าระหว่างประเทศรุ่นใหม่เข้าตลาดโลก
ส่งออกฯ อัดฉีดนักธุรกิจการค้าระหว่างประเทศรุ่นใหม่เข้าตลาดโลก

ส่งออกฯ อัดฉีดนักธุรกิจการค้าระหว่างประเทศรุ่นใหม่เข้าตลาดโลก

            กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตามแผนนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกของประเทศ ที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

                        นางสาวกาญจนา เทพารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ภายใต้แผนนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกของประเทศ ถือได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจส่งออกโดยเฉพาะในส่วนของการสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการธุรกิจส่งออกเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างเร่งด่วนต่อระบบการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ โดยที่ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มแรงผลักดันขับเคลื่อนการส่งออกในภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเติบโตเช่นนี้ได้

                   สถาบันฝึกอบรมฯ กรมส่งเสริมการส่งออก จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก”รุ่นที่115 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่สถาบันฝึกอบรมฯ (ถนนรัชดาฯ) โดยเนื้อหาการฝึกอบรมมุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการส่งออก เพื่อให้ผู้สนใจที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจส่งออกได้รับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้เพื่อผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจต่อไป

                   ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ 0-2512-0093-104 ต่อ 360, 363, 359 หรือที่ เว็บไซต์ www.depthai.go.th

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org