วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สัมมนาเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลก” จังดวัดเชียงใหม่
สัมมนาเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลก” จังดวัดเชียงใหม่
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดสัมมนาต่อยอดความรู้
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลก
ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
         ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในเวทีการค้าโลก ส่งผลให้ปัจจุบันไทยมีการจัดทำความร่วมมือและความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาในหลายเวที ทั้งในกรอบอาเซียน เอเปค องค์การการค้าโลก และการจัดทำความ  ตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ต่างๆ เช่น FTA ไทย-ญี่ปุ่น FTA อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
          เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าการเจรจาจัดทำความร่วมมือหรือความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ตลอดจนบทบาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในเวทีการค้าโลก เพื่อให้สามารถเตรียมการปรับตัวรองรับผลกระทบและโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลกในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการส่งออกและหน่วยงานภาคการศึกษา
            
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org