วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

เรียน   สมาชิกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

 

         ด้วยคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยเห็นควรให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553  เพื่อรายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการของสมาคมฯ รวมทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ท่านสมาชิกเพื่อทราบ   โดยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ขึ้น ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย อาคาร 253 ชั้น 22 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุม...  

ใบมอบฉันทะ                                            

 
   
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org